Harmonogram matur


EGZAMIN MATURALNY:

08 CZERWCA
2020


CENTRUM KOREPETYCJI MATURALNYCH:

tel. 74 662 90 58
mobile: +48 796 112 226


HARMONOGRAM MATUR

ZOBACZ HARMONOGRAM MATUR

harmonogram

matur

NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W KŁODZKU

 

egzamin maturalny w sesji poprawkowej

Egzamin maturalny w sesji poprawkowej odbędzie się
8 września 2020 r. / wtorek/ o godz. 14.00.

Egzamin z języka polskiego w sali nr 206
Egzamin z matematyki w sali 205.

Prosimy przestrzegać wszystkich zasad bezpieczeństwa, które obowiązywały podczas egzaminu właściwego.

 

WYTYCZNE DOTYCZĄCE ORGANIZOWANIA
I PRZEPROWADZANIA W 2020 R. EGZAMINU MATURALNEGO
UCZNIOWIE

1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

2. Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją
w warunkach domowych.

3. Rodzic/prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły,
z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.

4. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.

5. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych – długopisu z czarnym tuszem NIE OŁÓWKIEM, linijki, cyrkla, kalkulatora prostego. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

6. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.

7. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków. Osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami.

8. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów w ciągu dnia, mogą
w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia, jeżeli zapewniona jest odpowiednia przestrzeń.

9. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp / co najmniej 1,5 m/ oraz mają zakryte usta i nos.

10. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem / maseczką, materiałem, przyłbicą/. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły,
z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości / konieczne jest wówczas zachowanie 1,5 metrowego odstępu/.

11. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej / w trakcie egzaminu/ zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
- wychodzi do toalety,
- kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

12. Zdający może-jeżeli uzna to za właściwe- mieć zakryte usta i nos
w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku.

13. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust
i nosa mogą nosić przyłbice.

14. Zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między poszczególnymi egzaminami, ze względu na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc.

15. Przed wejściem do szkoły niezbędne jest zdezynfekowanie rąk.

16. Przed skorzystaniem ze słownika podczas egzaminu z języka polskiego, konieczne jest zdezynfekowanie rąk płynem stojącym obok.

17. Sale egzaminacyjne będą wietrzone także podczas egzaminu maturalnego.

18. Dla każdego zdającego będzie przygotowana zdezynfekowana szafka, w której uczeń zostawia swoje rzeczy a kluczyk do szafki przekazuje wyznaczonej przez dyrektora osobie. Po egzaminie, przed wyjściem ze szkoły uczeń pobiera kluczyk, wyjmuje swoje rzeczy, zamyka pustą szafkę i klucz oddaje na portierni.

19. Obowiązkowe zasady bezpieczeństwa dla zdających:
- zakaz kontaktowania się z innymi zdającymi
- obowiązek zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego
z nauczycielami, wyjścia do toalety, wyjścia z Sali egzaminacyjnej po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym
- niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania : podczas kaszlu i kichania zależy zakryć ust i nos zgiętym łokciem lub chusteczką.

20. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.

21. Prosimy zdających o unikanie spotkań w grupie przy wejściu do szkoły.
Prosimy dzielić się między sobą wrażeniami po egzaminie
z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie.

22. Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się
w wykazie, korzystając z własnego długopisu.

23. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną / jeżeli zakończył pracę
z arkuszem/ najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu / nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym / zdający nie opuszcza sali egzaminacyjnej.

24. Jeżeli zdający przejawia niepokojące objawy choroby, przewodniczący zespołu nadzorującego zawiadamia o tym przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego , który zapewnia odizolowanie zdającego w odrębnym pomieszczeniu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób.
W sytuacji konieczności odizolowania zdającego, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego może podjąć decyzję o przerwaniu i unieważnieniu egzaminu dla wszystkich zdających, którzy przystąpili do danego egzaminu w danej sali, jeżeli z jego oceny będzie wynikało, że takie rozwiązanie jest niezbędne.