statut

NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W KŁODZKU

STATUT

...

 

Rozdział I
NAZWA SZKOŁY

1. Szkoła nosi nazwę Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące „Medical” w Kłodzku.

2. Szkoła jest niepublicznym czteroletnim liceum ogólnokształcącym o uprawnieniach szkoły publicznej, kształcącym młodzież w systemie
stacjonarnym, którego ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.

3. Siedzibą Szkoły jest Kłodzko.

4. Organem prowadzącym Szkołę jest Centrum Edukacji w Kłodzku sp. z o.o. z siedzibą w Kłodzku.

5. Organ prowadzący Szkołę zapewnia warunki umożliwiające pełną realizację programów nauczania, w tym m.in. warunki lokalowe zapewniające możliwość prowadzenia zajęć dydaktycznych.

6. Organ prowadzący Szkołę działa w następującym zakresie:
a. w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły zatwierdza statut Szkoły i wprowadzane do niego zmiany,
b. zatrudnia i zwalnia Dyrektora Szkoły,
c. zatwierdza zatrudnienie pracowników dydaktycznych Szkoły,
d. zatrudnia i zwalnia innych pracowników Szkoły,
e. podejmuje decyzję w sprawach finansowych,
f. w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły określa wysokość oraz zasady i terminy wnoszenia opłat za naukę, w tym zwalnianie Ucznia z opłat za naukę w części lub w całości.

7. Nadzór nad działalnością pedagogiczną Szkoły sprawuje Dolnośląski Kurator Oświaty.

8. Podstawą prawną działalności Szkoły jest wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych dokonany przez Starostę Powiatu Kłodzkiego.

Rozdział II
ZADANIA SZKOŁY

1. Szkoła realizuje zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie oraz uwzględniające program wychowawczy Szkoły dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska, w szczególności:
a. umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do jej ukończenia oraz uzyskania świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego,
b. umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności umożliwiających podjęcie nauki na studiach wyższych, w szczególności na kierunkach medycznych i biologiczno – chemicznych,
c. kształtuje umiejętność rozumnego wykorzystania uzyskanej wiedzy w życiu codziennym i właściwego spożytkowania zainteresowań w kierowaniu własnym rozwojem,
d. kształtuje umiejętność harmonijnego łączenia aktywności fizycznej i intelektualnej oraz postępowania zgodnego z zasadami higieny,
e. kształtuje właściwe postawy patriotyczne i cechy osobowe,
a w szczególności uczciwość, sumienność, obowiązkowość, sprawiedliwość, tolerancję w stosunku do innego człowieka,
f. rozwija przekonania o konieczności poszanowania i ochrony mienia ogólnego, prywatnego i naturalnego,
g. zapewnia opiekę nad uczniami, podczas obowiązkowych zajęć, pełnioną przez nauczycieli prowadzących zajęcia,
h. organizuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2. Zakres i sposób wykonywania zadań opiekuńczych Szkoły:
a. za bezpieczeństwo uczniów i nauczycieli w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę odpowiada bezpośrednio Dyrektor Szkoły,
b. za bezpieczeństwo ucznia na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych odpowiada prowadzący je nauczyciel,
c. w przerwach między zajęciami nad bezpieczeństwem uczniowi czuwają nauczyciele dyżurni,
d. zasady organizacyjno – porządkowe pełnienia dyżurów nauczycielskich określa Dyrektor Szkoły zarządzeniem wewnętrznym,
e. za bezpieczeństwo uczniów na wycieczkach szkolnych odpowiadają opiekunowie według zasad określonych odrębnymi przepisami.

Rozdział III
ORGANY SZKOŁY

organami szkoły są:
1. Dyrektor Szkoły.

2. Rada Pedagogiczna.

3. Samorząd szkolny.

4. Szkołą kieruje Dyrektor podejmując wszelkie decyzje związane z jej działalnością, w szczególności:
a. kieruje bieżącą działalnością Szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz,
b. sprawuje nadzór pedagogiczny,
c. wykonuje zadania z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę,
d. sprawuje nadzór nad przestrzeganiem zasad klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów według zasad ustalonych przez Ministra Edukacji Narodowej,
e. organizuje i sprawuje nadzór nad przebiegiem egzaminu maturalnego,
f. może skreślić ucznia z listy uczniów wg obowiązującej w Szkole procedury,
g. zatwierdza do użytku szkolnego programy nauczania oraz sprawuje nadzór nad ich realizacją,
h. współpracuje z Radą Pedagogiczną Szkoły w wykonywaniu swoich zadań,
i. ustala terminy, porządek zebrań i przewodniczy Radzie Pedagogicznej,
j. realizuje uchwały Rady Pedagogicznej lub wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa i powiadamia o tym fakcie organ prowadzący,
k. realizuje zarządzenia Organów nadzorujących Szkołę,
l. zatrudnia i zwalnia pracowników dydaktycznych Szkoły,
ł. określa zakres czynności dla pracowników dydaktycznych Szkoły,
m. współdecyduje w sprawach wnioskowania i przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych wszystkim pracownikom Szkoły.

5. W przypadku nieobecności Dyrektora Szkoły zastępuje go wicedyrektor lub inna wskazana przez niego osoba.

6. Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym realizującym statutowe zadania Szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki.

7. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły.

8. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele uczący w Szkole.

9. W posiedzeniach Rady Pedagogicznej mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, osoby zaproszone przez dyrektora Szkoły lub na wniosek Rady Pedagogicznej.

10. Przewodniczący Rady Pedagogicznej zwołuje jej posiedzenia, zawiadamia wszystkich członków Rady o terminie i porządku posiedzenia oraz prowadzi
zebranie.

11. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:
a. opiniowanie programów nauczania ogólnego przed dopuszczeniem ich do użytku przez Dyrektora Szkoły,
b. opiniowanie organizacji pracy Szkoły, w tym tygodniowego rozkładu zajęć edukacyjnych,
c. opiniowanie propozycji w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć,
d. podejmowanie uchwał w sprawie zatwierdzania wyników klasyfikowania i promowaniu uczniów,
e. podejmowaniu uchwał o wyróżnianiu i odznaczaniu uczniów,
f. podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów Szkoły,
g. zatwierdzanie plan ów pracy Szkoły,
6. Rada Pedagogiczna może wydawać opinie i składać wnioski w sprawach związanych z działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą Szkoły.

12. Rada Pedagogiczna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków w głosowaniu jawnym.

13. Posiedzenia Rady Pedagogicznej są protokołowane.

14. Członków Rady Pedagogicznej obowiązuje zachowanie tajemnicy dotyczącej spraw poruszanych na zebraniach Rady, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów a także członków Rady Pedagogicznej i innych pracowników Szkoły.

15. Współpraca organów Szkoły polega na statutowo zagwarantowanej niezależności organów i poszanowaniu ich odrębności.
16. Organ przyjmujący wnioski, projekty, oceny bądź opinie zobowiązany jest do przedstawienia swego stanowiska w ciągu 2 tygodni, bądź za zgodą organu składającego wniosek – na najbliższym jego posiedzeniu o charakterze plenarnym.

17. W czasie zaistnienia nierozwiązywalnego wewnętrznie sporu lub poważnej rozbieżności zdań wiążącą decyzję wydaje:
a. Dyrektor Szkoły po konsultacji z Radą Pedagogiczną,
b. Organ prowadzący bądź organ nadzoru pedagogicznego właściwy ze względu na przedmiot sporu, podejmujący ostateczną decyzję.

Rozdział IV
ORGANIZACJA SZKOŁY

1. Na każdy rok szkolny ustalany jest kalendarz terminów rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktycznych, przerw świątecznych, ferii zimowych i letnich oraz terminarz egzaminów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2. Rok szkolny dzieli się na 2 semestry.

3. Dyrektor Szkoły , po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej ustala na początku roku szkolnego datę zakończenia pierwszego i rozpoczęcia drugiego semestru.

4. Dyrektor Szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady pedagogicznej, może w danym roku ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych, w wymiarze do 10 dni.

5. Dyrektor Szkoły, w terminie do 30 września, informuje nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców o ustalonych w danym roku szkolnym dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

6. Na podstawie ramowych planów nauczania Dyrektor Szkoły ustala szkolny plan nauczania z wyodrębnieniem każdego roku szkolnego.

7. W Szkole nauczane są przedmioty ujęte w szkolnym planie nauczania wg programów i zasad ujętych w podstawie programowej kształcenia ogólnego określonej przez Ministra Edukacji Narodowej.

8. Organizację stałych zajęć obowiązkowych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora Szkoły na podstawie szkolnych planów nauczania z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

9. Szkoła może organizować zajęcia nadobowiązkowe, zgodnie z zainteresowaniami i potrzebami uczniów.

10. Dyrektor Szkoły opracowuje arkusz organizacji Szkoły, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania , do dnia 30 lipca każdego roku i przedstawia go
do zatwierdzenia przez organ prowadzący.

11. Podstawową formą pracy Szkoły są zajęcia dydaktyczno – wychowawcze, w systemie klasowo – lekcyjnym.

12. Niektóre zajęcia obowiązkowe oraz nadobowiązkowe mogą być prowadzone poza systemem klasowo – lekcyjnym, zgodnie z obowiązującymi przepisami, za zgodą Dyrektora Szkoły.

13. Maksymalna liczba uczniów w oddziale nie powinna przekraczać 25 osób.

14. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dopuszcza się dokonywanie podziału na grupy na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa z uwzględnieniem wysokości środków finansowych posiadanych przez Szkołę oraz zasad wynikających z przepisów prawa.

14. Dopuszcza się tworzenie grup międzyoddziałowych.

15. Zajęcia z wychowania fizycznego, w zależności od realizowanej formy ich prowadzenia, mogą być prowadzone łącznie lub oddzielnie dla dziewcząt
i chłopców.

16. Do realizacji celów statutowych Szkoła dysponuje salami lekcyjnymi z niezbędnym wyposażeniem oraz innymi lokalami według potrzeb i uzgodnień.

17. Szkoła może prowadzić internat.

18. Młodzieży uczącej się poza miejscem zamieszkania Szkoła służy pomocą w zakwaterowaniu.

19. W Szkole może być utworzone stanowisko wicedyrektora oraz inne kierownicze stanowiska w zależności od potrzeb organizacyjnych Szkoły.

20. W Szkole zatrudnia się pracowników administracyjno – biurowych i obsługi wg potrzeb i odrębnych przepisów.

21. Szczegółowe kompetencje na wszystkich stanowiskach określa Dyrektor Szkoły.

Zasady rekrutacji

1. Przyjęcie do Szkoły odbywa się z wolnego wyboru.
2. Podstawą przyjęcia do Szkoły jest złożenie świadectwa potwierdzającego ukończenie szkoły podstawowej i zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty.
3. Przyjęcie do szkoły następuje z chwilą podpisania umowy cywilnoprawnej określającej warunki odbywania kształcenia, w tym warunki odpłatności za
kształcenie. Dopuszcza się możliwość pobierania tzw. wpisowego.
4. Kandydaci składają podanie w terminach określonych przez Szkołę.
5. O przyjęciu ucznia do Szkoły, w ciągu roku szkolnego, decyduje Dyrektor Szkoły.

Sposób likwidacji szkoły

1. Organ prowadzący może zlikwidować Szkołę z końcem roku szkolnego.
2. O zamiarze likwidacji Szkoły organ prowadzący zawiadamia, co najmniej
6 miesięcy przed terminem likwidacji, uczniów i ich rodziców oraz Starostę
Powiatu Kłodzkiego.
3. Po podjęciu decyzji o likwidacji Szkoła zaprzestaje rekrutacji.
4. Dokumentację przebiegu nauczania zlikwidowanej Szkoły przekazuje się
Dolnośląskiemu Kuratorowi Oświaty, w terminie jednego miesiąca od dnia
zakończenia likwidacji. Pozostałą dokumentację przechowuje organ
prowadzący.

Rozdział V
NAUCZYCIELE

1. W szkole zatrudnia się nauczycieli według potrzeb oraz ich kwalifikacji.

2. Zajęcia w Szkole mogą być prowadzone przez nauczycieli akademickich,
szczególnie zatrudnionych przez Wyższą Szkołę Medyczną w Kłodzku.

3. Nauczyciele prowadzą pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą oraz
są odpowiedzialni za jej jakość i wyniki, a także za życie, zdrowie
i bezpieczeństwo powierzonych ich opiece uczniów.

4. Prawa i obowiązki nauczycieli określają:
a. statut Szkoły,
b. regulamin pracy,
c. szczegółowe umowy wiążące ich ze Szkołą

5. Do obowiązków nauczyciela należy w szczególności:
a. dbałość o indywidualny rozwój ucznia,
b. stała współpraca z dyrektorem Szkoły, wychowawcą oddziału
i rodzicami/prawnymi opiekunami ucznia,
c. rzetelne opracowywanie i skuteczne realizowanie szkolnych programów
nauczania,
d. aktualizowanie wiedzy i doskonalenie własnych umiejętności zawodowych,
e. uczestnictwo w posiedzeniach Rady Pedagogicznej,
f. stosowanie jasnych i uczciwych kryteriów oceniania,
g. przestrzeganie tajemnicy służbowej.

6. Nauczyciele mają prawo do:
a. tworzenia programów nauczania,
b. stosowania własnych metod nauczania,
c. egzekwowania od uczniów sformułowanych przez siebie wymagań,
d. aktywnego współtworzenia oblicza Szkoły.

7. W procesie edukacyjnym nauczyciele mogą stosować rozwiązania autorskie
po uzyskaniu opinii Rady Pedagogicznej i ich zatwierdzeniu przez Dyrektora
Szkoły.

8. Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej
jednemu z nauczycieli, uczących w tym oddziale, zwanemu dalej
„ wychowawcą”.

9. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane
jest, by wychowawca prowadził swój oddział przez cały cykl nauczania,
z zastrzeżeniem pkt. 10.

10. W uzasadnionych przypadkach może nastąpić zmiana wychowawcy, np. :
a. na wniosek uczniów i ich rodziców,
b. na wniosek wychowawcy,
c. z przyczyn losowych.

Rozdział VI
UCZNIOWIE

1. Uczeń ma prawo w szczególności do:
a. uczestniczenia we właściwie zorganizowanym procesie dydaktycznym,
zapewniającym realizację zadań Szkoły,
b. wszechstronnego rozwoju swoich zainteresowań i uzdolnień,
c. życzliwego, podmiotowego traktowania przez wszystkich członków
społeczności Szkoły,
d. uzyskania pomocy w nauce ze strony nauczyciela, w zakresie i przypadkach
określonych przez dyrektora szkoły.
e. uzyskania pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
f. korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu i środków dydaktycznych
w celu rozwijania własnych umiejętności i zainteresowań,
g. zapoznania się z programem nauczania i kryteriami oceniania w danym roku
szkolnym z poszczególnych zajęć edukacyjnych.
h. sprawiedliwej i jawnej oceny osiągnięć edukacyjnych z poszczególnych
przedmiotów zgodnie z obowiązującymi kryteriami oceniania,
i. zwracania się do wychowawcy i Dyrektora Szkoły ze swoimi problemami
szkolnymi i osobistymi,
j. uzyskania pomocy stypendialnej bądź doraźnej zgodnie z odrębnymi
przepisami, wewnętrznymi regulacjami i możliwościami ekonomicznymi
Szkoły.

2. Uczeń ma obowiązek w szczególności:
a. sumiennie pracować nad poszerzaniem i pogłębianiem swojej wiedzy
i umiejętności m.in. poprzez przygotowywanie się do lekcji oraz
systematyczny i aktywny udział w zajęciach lekcyjnych, a także w życiu
Szkoły,
b. punktualnie i systematycznie uczęszczać do Szkoły,
c. dbać o dobre imię Szkoły i godnie je reprezentować na zewnątrz,
d. przestrzegać zasad kultury współżycia w stosunku do wszystkich członków
społeczności szkolnej, właściwie zachowywać się na lekcjach oraz w czasie
przerw międzylekcyjnych
e. przejawiać szacunek dla każdego człowieka,
f. podporządkowywać się poleceniom nauczycieli i zarządzeniom Dyrektora
Szkoły, w tym dotyczących BHP,
g. udzielać pomocy osobom znajdującym się w niebezpieczeństwie,
h. bezwzględnie przestrzegać zasad statutu i regulaminu Szkoły,
i. dbać o mienie szkolne pomoce naukowe oraz urządzenia znajdujące się
w Szkole,
j. powiadamiać Szkołę niezwłocznie o przyczynie swojej nieobecności oraz
czasie jej trwania. Po powrocie do Szkoły uczeń ma obowiązek przedstawić
pisemne usprawiedliwienie. Nieobecność na zajęciach może usprawiedliwić
wychowawca, a jeżeli jest to niemożliwe Dyrektor Szkoły,

3. uczniowi zabrania się
a. palenia papierosów na terenie Szkoły,
b. spożywania alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających na
terenie Szkoły oraz przebywania w Szkole w stanie wskazującym na ich
spożycie,
c. wnosić na teren Szkoły alkohol, narkotyki i inne środki odurzające,
d. wnosić na teren Szkoły przedmioty i substancje zagrażające zdrowiu lub
życiu,
e. wychodzić poza teren Szkoły w czasie trwania planowych zajęć,
f. używania telefonu komórkowego i innych urządzeń telekomunikacyjnych
podczas trwania zajęć dydaktycznych.

4. Wszyscy uczniowie odpowiadają za dobra materialne zgromadzone w Szkole.
W przypadku ich zniszczenia każdy ponosi koszty materialne naprawy.

5. Uczeń i jego rodzice odpowiadają materialnie za wyrządzone przez ucznia
szkody.

Nagrody
1. Za osiągnięcia w nauce, wzorową postawę, i pracę na rzecz Szkoły uczeń
może zostać nagrodzony poprzez:
a. pochwałę wychowawcy klasy,
b. pochwałę ustną Dyrektora Szkoły,
c. nagrodę specjalną Dyrektora Szkoły,
d. stypendium za osiągnięcia sportowe, wyniki w nauce, stypendium Prezesa
Rady Ministrów lub inne,
e. nagrodę rzeczową,
f. list gratulacyjny,
g. dyplom uznania
h. inne

Kary

1. Uczeń może zostać ukarany :
a. upomnieniem wychowawcy klasy,
b. wysłaniem listu informacyjnego do rodziców lub prawnych opiekunów ucznia
o naruszeniu przez niego prawa szkolnego,
c. obniżeniem oceny zachowania,
d. upomnieniem Dyrektora Szkoły,
e. naganą Dyrektora Szkoły udzieloną publicznie wobec uczniów,
f. skreśleniem z listy uczniów Szkoły,
g. zobowiązaniem do naprawy lub pokrycia kosztów naprawy strat
spowodowanych działaniami ucznia.

2. Nie stosuje się kar naruszających nietykalność i godność osobistą ucznia.

3. Uczeń może zostać ukarany za:
a. naruszanie prawa szkolnego,
b. zażywanie narkotyków, środków odurzających, spożywanie alkoholu,
c. wnoszenie na teren Szkoły alkoholu, narkotyków i środków odurzających,
d. zachowanie naruszające godność innych,
e. zachowanie zagrażające zdrowiu i życiu innych,
f. naruszenie zasad współżycia społecznego (np. wulgarne słownictwo,
kłamstwa, kradzież, rozbój i inne),
g. umyślne uszkodzenie lub kradzież mienia Szkoły, uczniów lub pracowników,
h. opuszczenie bez usprawiedliwienia 50 godzin zajęć edukacyjnych
w semestrze,
i. nieprzestrzeganie zasad estetycznego i schludnego ubioru,

4. Procedura skreślenia ucznia z listy uczniów.
a. poinformowanie rodziców/ opiekunów prawnych ucznia wszczęciu procedury
zmierzającej do skreślenia z listy uczniów,
b. skierowanie przez wychowawcę wniosku do Rady Pedagogicznej w sprawie
skreślenia ucznia z listy uczniów,
c. podjęcie uchwały przez Radę Pedagogiczną w sprawie skreślenia ucznia
z listy uczniów,
d. podjęcie decyzji przez Dyrektora Szkoły w sprawie skreślenia ucznia z listy
uczniów.

5. Uczniowi lub jego rodzicom/ opiekunom prawnym przysługuje możliwość
uzasadnionego odwołania się, za pośrednictwem Dyrektora Szkoły, od
wydanej decyzji w terminie 14 dni od daty jej wydania do organu
prowadzącego Szkołę lub do Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.

6. Dyrektor Szkoły może zawiesić ucznia w jego prawach i obowiązkach .
Do czasu wyjaśnienia n niejasności i podjęcia ostatecznej decyzji uczeń
bierze udział w zajęciach edukacyjnych a okres zawieszenia nie może być
dłuższy niż 14 dni.

Rozdział VII
WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

Zasady oceniania uczniów

1. Informacje wstępne:
a. ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w Niepublicznym Liceum
ogólnokształcącym „Medical” odbywa się w oparciu o zasady
ustalone Rozporządzeniem MEN z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie
szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania
uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. poz. 843) zwane dalej
Rozporządzeniem,
b. ocenianiu podlegają:
– osiągnięcia edukacyjne ucznia,
– zachowanie ucznia,
c. wewnątrzszkolne ocenianie osiągnięć edukacyjnych polega na rozpoznawaniu
przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia
wiadomości i umiejętności, a także na ocenie jego aktywności w procesie
edukacyjnym, nauczyciel formułuje ocenę w odniesieniu do wymagań
edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych
w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę,
d. wewnątrzszkolne ocenianie zachowania polega na rozpoznawaniu przez
wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia
respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych
oraz obowiązków ucznia określonych w Statucie Szkoły.

2. Cele i zadania wewnątrzszkolnego systemu oceniania:
a. wewnątrzszkolny system oceniania ma na celu:
- wartościowanie postępów ucznia poprzez wskazywanie jego osiągnięć,
dokonań i uchybień,
b) motywowanie uczniów do dalszej pracy,
c) ujednolicenie zasad i kryteriów oceniania przez poszczególnych nauczycieli,
dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji
o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu, specjalnych uzdolnieniach
i indywidualnych możliwościach uczniów,
d) niesienie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu jego rozwoju,
e) wdrażanie ucznia do samooceny i samodzielności,
f) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy
dydaktyczno- wychowawczej,
g) diagnozowanie indywidualnych potrzeb ucznia i przyczyn niepowodzeń
szkolnych,
h) informowanie o efektywności procesu nauczania,
i) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i zachowaniu,
j) określenie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów, wobec przyjętych
standardów,
k) upowszechnianie osiągnięć uczniów,
l) ocenę efektywności różnych modeli kształcenia,

3 zadania wewnątrzszkolnego systemu oceniania:
a) zapewnienie trafnego, rzetelnego, jawnego i obiektywnego oceniania
wspierającego rozwój ucznia, uwzględniającego indywidualne cechy
psychofizyczne oraz pełniącego funkcje informacyjną, diagnostyczną
i motywacyjną,
b) pobudzanie rozwoju myślowego ucznia,
c) ukierunkowanie jego dalszej, samodzielnej pracy, wdrażanie do
systematyczności, samokontroli i samooceny,
d) kształtowanie umiejętności wyboru wartości pożądanych społecznie
i kierowanie się nimi we własnym działaniu,
e) nabywanie umiejętności rozróżnienia pozytywnych i negatywnych zachowań,
f) dostarczanie rodzicom bieżącej informacji o postępach ich dzieci,
a nauczycielom informacji o poziomie osiągania założonych celów
kształcenia,
g) budowanie przez szkołę, przy współpracy z rodzicami, programów
oddziaływań adekwatnych do rozpoznanych potrzeb,
h) bieżąca, śródroczna i roczna ocena poziomu nauczania,
i) systematyczne dokumentowanie osiągnięć edukacyjnych uczniów,
j) wyrabianie nawyku systematycznej pracy, samokontroli i samooceny,
k) doskonalenie metod uczenia się, aktywne uczestnictwo uczniów w procesie
szkolnego oceniania,
l) modyfikacja celów i programów kształcenia,
m) informowanie rodziców o osiągnięciach, trudnościach, postępach,
uzdolnieniach, formach aktywności oraz rozwoju ich dzieci.

4. Zasady i kryteria szkolnego systemu oceniania:
a. w roku szkolnym dokonuje się klasyfikacji śródrocznej (semestralnej)
i rocznej. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się jeden raz w ciągu roku
szkolnego, w ostatnim tygodniu przed rozpoczęciem ferii zimowych.
Klasyfikacja śródroczna może być przeprowadzona w terminie
wcześniejszym dla klasy programowo najwyższej.
Klasyfikacji rocznej dokonuje się w ostatnim tygodniu roku szkolnego,
b. przedmiotem oceniania postawy ucznia w szkole są:
- przyrost wiedzy i umiejętności wg kryteriów przedmiotowych,
- wykorzystanie własnych możliwości,
- aktywność podczas zajęć szkolnych,

5. kryteria szkolnego oceniania są następujące:
a) wymagania programowe,
b) wkład pracy ucznia,
c) możliwości percepcyjne ucznia.

6. Formy sprawdzania i oceniania wiedzy oraz umiejętności ucznia:
a. odpowiedzi ustne: opowiadanie, opis, udział w dyskusji, dialog, argumentowanie, wyciąganie wniosków i formułowanie odpowiedzi do zadań,
b. prace pisemne w klasie:
- sprawdzian bieżący – obejmuje zakresem od l do 3 ostatnich jednostek lekcyjnych; nie wymaga wcześniejszej zapowiedzi, a czas jego trwania wynosi do 15 minut,
- sprawdzian – potwierdzony tematycznym wpisem w dzienniku na tydzień przed jego przeprowadzeniem; czas trwania do 45 minut,
- praca klasowa – wg specyfiki przedmiotu, zapowiedziana z tygodniowym wyprzedzeniem, poprzedzona wpisem w dzienniku i lekcją powtórzeniową, czas trwania 1-2 godziny lekcyjne,
- ćwiczenia praktyczne,
c. prace domowe:
- ćwiczenia i zadania,
- notatki,
- referat – dłuższa forma wypowiedzi pisemnej,
- wypracowanie literackie,
- wykonanie pomocy dydaktycznych,
d. pozostałe formy sprawdzania i oceniania określone są szczegółowo w „przedmiotowych systemach oceniania”.

7. Częstotliwość oceniania:
a. w jednym tygodniu mogą się odbyć najwyżej trzy prace pisemne w formie pracy klasowej lub sprawdzianu,
b. w ciągu dnia może się odbyć jedna praca klasowa lub sprawdzian,
c. zmiana terminu pracy klasowej lub sprawdzianu może się odbywać na prośbę uczniów i w porozumieniu z nauczycielem.
d. częstotliwość oceniania aktywności jest zawarta w przedmiotowym systemie oceniania,
e. z każdego przedmiotu dopuszcza się jednorazowo w semestrze sytuację, w której uczeń może nie być przygotowany do zajęć edukacyjnych, zgłaszając ten fakt przed lekcją nauczycielowi i nie ponosząc z tego tytułu konsekwencji. Wykorzystanie przez ucznia tej możliwości zostanie odnotowane w dzienniku lekcyjnym,
f. pisemne sprawdziany odbywać się będą zgodnie z wymaganiami programu nauczania każdego przedmiotu.
8. Terminy oddawania sprawdzonych prac:
a. sprawdzian bieżący do jednego tygodnia,
b. praca klasowa i sprawdziany do dwóch tygodni.

7. Obowiązki nauczyciela w zakresie oceniania:
a. formułowanie wymagań edukacyjnych, wynikających z realizowanego programu nauczania,
b. określenie kryteriów i sposobów sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,
c. informowanie uczniów o wymaganiach edukacyjnych i sposobach sprawdzania osiągnięć w trakcie początkowych zajęć z danego przedmiotu, a rodziców uczniów (prawnych opiekunów) w czasie zebrań organizowanych na początku każdego roku szkolnego,
d. informowanie uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych ocenach rocznych (semestralnych) i warunkach oraz trybie uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych – informacja ta powinna być przekazana nie później niż dwa tygodnie przed ostateczną klasyfikacją roczną (semestralną), w formie ustnej w czasie lekcji i zebrań z rodzicami,
e. ustalanie ocen bieżących, klasyfikacyjnych, rocznych (semestralnych) i egzaminacyjnych,
f. zapisanie w dzienniku lekcyjnym ustalonej przez siebie oceny śródrocznej i rocznej (semestralnej), najpóźniej na 3 dni przed planowanym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.

8. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii
o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń
wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
a. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego
na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych
zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
b. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, uniemożliwia ustalenie
śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu
nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo
„zwolniona”.

9. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia oraz na
podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni
specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą
słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami
sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego
języka obcego nowożytnego.
10. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania
zwolnienie z nauki drugiego języka obcego nowożytnego może nastąpić na
podstawie tego orzeczenia.

11. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego
nowożytnego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny
klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

12. Sposoby powiadamiania uczniów i rodziców o osiągnięciach edukacyjnych:
a. wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów
oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o statutowych zasadach oceniania
bieżącego, klasyfikacji śródrocznej i rocznej (semestralnej), o zasadach
oceniania zachowania, o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż
przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach
ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
b. każdy z rodziców (prawnych opiekunów) otrzymuje na pierwszym zebraniu
informacje o ogólnych wymaganiach edukacyjnych, stosowanych kryteriach
i sposobach sprawdzania osiągnięć uczniów,
c. nauczyciel podczas lekcji organizacyjnej z danego przedmiotu informuje
uczniów o szczegółowych wymaganiach edukacyjnych z danego przedmiotu,
kryteriach i sposobach sprawdzania osiągnięć uczniów oraz warunkach
i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny
klasyfikacyjnej oraz o zasadach bhp podczas zajęć,

13. kontakty nauczyciela, wychowawcy z rodzicami odbywają się
w następujących formach:
a) jako kontakty bezpośrednie na zebraniach ogólnoszkolnych i zebraniach
klasowych, organizowanych przynajmniej dwa razy w semestrze,
a w szczególnych przypadkach jako zapowiedziana wizyta w domu ucznia,
b) kontakty pośrednie w postaci rozmowy telefonicznej.
c) w drodze korespondencji listownej lub adnotacji w zeszycie przedmiotowym.

Zasady klasyfikowania i promowania uczniów.

1. Informacje ogólne:
a. klasyfikacja śródroczna i roczna (semestralna) polega na podsumowaniu
osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym z obowiązkowych
zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu
ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania,
b. klasyfikowanie roczne przeprowadza się jeden raz w ciągu roku szkolnego,
w ostatnim tygodniu przed rozpoczęciem ferii letnich,
c. oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia
edukacyjne. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na
ocenę klasyfikacyjną zachowania,
d. ocenę zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii
nauczycieli, uczniów danej klasy i ocenianego ucznia,
e. przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego
stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ
stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie
orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego
nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej,
w tym publicznej poradni specjalistycznej.
f. ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne
z zajęć edukacyjnych ani na promocję do klasy wyższej lub ukończenie szkoły
przez uczniów,
g. laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danego przedmiotu
celującą ocenę klasyfikacyjną roczną (semestralną). Uczeń, który tytuł
laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo
uzyskaniu rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych,
otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną,
h. jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej (semestralnej) stwierdzono, że
poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia mu kontynuowanie
nauki w semestrze programowo wyższym, szkoła może stworzyć uczniowi
szansę uzupełnienia braków, gdy pozwolą na to jej warunki kadrowe
i finansowe,
i. nauczyciel ma obowiązek, na podstawie opinii uprawnionej poradni
psychologiczno- pedagogicznej, dostosować wymagania edukacyjne do
indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia,
j. przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego nauczyciel ocenia także
indywidualny wkład pracy ucznia,
k. uczeń może być zwolniony z zajęć wychowania fizycznego w wyniku decyzji
Dyrektora Szkoły, podjętej na podstawie pisemnej opinii lekarskiej
o ograniczonych możliwościach uczestnictwa w tych zajęciach; w takiej
sytuacji uczeń w miejsce oceny otrzymuje wpis „zwolniony”,
l. Dyrektor Szkoły na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na
podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym
publicznej poradni specjalistycznej albo niepublicznej poradni
psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej,
zwalnia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową z nauki
drugiego języka obcego. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu
kształcenia; w przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego
w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się
„zwolniony”,
ł. uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli
z wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym
planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny
niedostatecznej, a także może być promowany warunkowo.
Promocję z wyróżnieniem otrzymuje uczeń, który w wyniku klasyfikacji
rocznej uzyskał obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen
klasyfikacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą
ocenę zachowania,
m. uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub
etykę, do średniej ocen, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne
uzyskane z tych zajęć.
n. w przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do
średniej ocen wlicza się ocenę ustaloną jako średnia z rocznych ocen
klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć. Jeżeli ustalona w ten sposób ocena
nie jest liczbą całkowitą, ocenę tę należy zaokrąglić do liczby całkowitej
w górę.
o. uczeń, realizujący obowiązek nauki poza szkołą, który w wyniku klasyfikacji
rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen
klasyfikacyjnych co najmniej 4,75, otrzymuje promocję do klasy programowo
wyższej z wyróżnieniem.
p. uczeń kończy szkołę ponadpodstawową, jeżeli w wyniku klasyfikacji
końcowej, na którą składają się roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo
najwyższej (semestrze programowo najwyższym) i roczne (semestralne)
oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których
realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych (semestrach
programowo niższych) w szkole danego typu uzyskał oceny klasyfikacyjne
z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej.
r. uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji
końcowej, o której mowa w pkt.9.19, uzyskał z ocenianych zajęć
edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą
ocenę zachowania.

Skala ocen

1. Oceny dzielą się na:
a. bieżące – określające poziom wiadomości i umiejętności ucznia,
wynikających ze zrealizowanej części zajęć edukacyjnych,
b. śródroczne – mające na celu okresowe podsumowanie osiągnięć ucznia
z zajęć edukacyjnych i ustalenie ocen klasyfikacyjnych śródrocznych, a także
ustalenie oceny zachowania,
c. roczne – będące podsumowaniem osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym
i służące ustaleniu ocen klasyfikacyjnych rocznych oraz oceny zachowania.
Oceny roczne wpisuje się do dziennika lekcyjnego, arkusza ocen oraz
protokołów egzaminacyjnych – słownie i w pełnym brzmieniu.

2. Oceny bieżące, klasyfikacyjne i roczne ustala nauczyciel przedmiotu według
skali określonej Rozporządzeniem w § 9 1. Przy ustalaniu oceny bieżącej
nauczyciel może rozszerzyć oceny dodatkowo o znaki „+” lub „–” .

3. Oceny bieżące oraz klasyfikacyjne śródroczne, roczne ustala się w stopniach
według następującej skali:

Stopień Oznaczenie cyfrowe Skrót literowy
celujący 6 cel
bardzo dobry 5 bdb
dobry 4 db
dostateczny 3 dst
dopuszczający 2 dop
niedostateczny 1 ndst

4 . Ustala się następujące ogólne kryteria ocen wyrażonych w stopniach:
a) stopień celujący (6) – otrzymuje uczeń, który :
– posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza treści nauczania
przedmiotu w danej klasie oraz samodzielnie i twórczo rozwija własne
uzdolnienia,
– biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów
teoretycznych lub praktycznych z wykorzystaniem różnych dziedzin wiedzy,
– proponuje rozwiązania nietypowe, a także wykraczające poza program
nauczania tej klasy,
– osiąga znaczące sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych,
zawodach sportowych i innych,
b) stopień bardzo dobry (5) – otrzymuje uczeń, który :
– opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania
przedmiotu w danej klasie,
– sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami,
– rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem
nauczania,
– stosuje posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych
sytuacjach,
c) stopień dobry (4) – otrzymuje uczeń, który :
– opanował większość wiadomości i umiejętności określonych programem
nauczania przedmiotu w danej klasie,
– poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązując samodzielnie typowe zadania
teoretyczne lub praktyczne,
d) stopień dostateczny (3) – otrzymuje uczeń, który :
– opanował podstawowe treści programowe w zakresie umożliwiającym postępy
w dalszym uczeniu się tego przedmiotu,
– rozwiązuje typowe zadania o średnim stopniu trudności,
e) stopień dopuszczający (2) – otrzymuje uczeń, który:
– w ograniczonym zakresie opanował podstawowe wiadomości i umiejętności,
a braki nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej
wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki,
– rozwiązuje, z pomocą nauczyciela, zadania o niewielkim stopniu trudności,
f) stopień niedostateczny (1) – otrzymuje uczeń, który :
– nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności określonych
podstawą programową z danego przedmiotu, a braki w wiadomościach
uniemożliwiają mu dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu,
– nie rozwiązuje zadań o elementarnym stopniu trudności nawet przy pomocy
nauczyciela.

5. Zasady ustalania ocen:
a. oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów),
b. ocena będąca wynikiem klasyfikacji śródrocznej i rocznej nie jest średnią
arytmetyczną ocen cząstkowych – ocena ta nie powinna być wystawiona
wyłącznie na podstawie ocen z prac pisemnych,
c. ocenę śródroczną i roczną wystawia się z przynajmniej dwóch ocen
bieżących,
d. sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne otrzymują do wglądu
uczniowie, a także, w miarę życzeń, ich rodzice (prawni opiekunowie),
e. na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel
uzasadnia ustaloną ocenę poprzez odniesienie jej do kryteriów określonych
w WSO,
f. nauczyciele zwracają pisemne prace uczniom lub przechowują je nie krócej
niż do końca danego roku szkolnego,
g. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki,
muzyki i zajęć artystycznych należy przede wszystkim brać pod uwagę
wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków
wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania
fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz
aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz
kultury fizycznej.
h. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych
zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny
klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.

6. Ocenę zachowania śródroczną i roczną ustala wychowawca klasy po
zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia,
według skali określonej Rozporządzeniem w § 13 2, zgodnie z następującymi
wymaganiami dotyczącymi:
a. stopnia udziału ucznia w życiu klasy i szkoły, a w szczególności:
• sumienności w nauce i wykonywaniu wszystkich powierzonych uczniowi obowiązków,
• systematyczności i punktualności w uczęszczaniu na zajęcia szkolne,
• dbałości o mienie szkolne,
• inicjowania i wykonywania prac na rzecz klasy, szkoły i środowiska,
• udziału w przygotowywaniu imprez ogólnoszkolnych i klasowych,
• udziału w konkursach, olimpiadach przedmiotowych i zawodach sportowych oraz godnym reprezentowaniu szkoły i promowaniu jej osiągnięć,
b. stopnia przestrzegania przez ucznia norm współżycia społecznego tj.:
• dbałości o kulturę słowa i zachowania w szkole i poza nią,
• dbałości o honor i tradycje szkoły,
• dbałości o wygląd, higienę osobistą i estetykę otoczenia,
• przestrzegania zakazów dotyczących palenia tytoniu, spożywania alkoholu, używania narkotyków,
• dbałość o bezpieczeństwo, zdrowie własne i innych osób,
• kierowania się zasadą uczciwości w codziennym postępowaniu
i reagowaniu na wszelkie zło,
• w sposobie bycia nie naruszającym godności własnej i innych ludzi.
• okazywanie szacunku innym osobom,
c. zachowania w czasie obowiązkowych zajęć edukacyjnych:
• jakiekolwiek użycie telefonu komórkowego lub umieszczenie w uszach słuchawek odtwarzacza muzyki zapisane w dzienniku lekcyjnym na stronie dotyczącej ocen zachowania – powoduje obniżenie śródrocznej/rocznej oceny zachowania o jedną ocenę,
• spożywanie posiłków, picie napojów, żucie gumy lub wnoszenie do pomieszczenia okryć wierzchnich – za trzykrotny wpis w dzienniku lekcyjnym na stronie dotyczącej ocen zachowania – obniżenie śródrocznej/rocznej oceny zachowania o jedną ocenę,

7. Roczną i końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według
następującej skali:
a) wzorowe;
b) bardzo dobre;
c) dobre;
d) poprawne;
5e nieodpowiednie;
f) naganne.

8. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego
stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić
wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie
orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie
indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno–
pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

9. Ustala się następujące ogólne kryteria ocen zachowania:
a) wzorowe zachowanie – otrzymuje uczeń, który:
• wykazuje się wzorową frekwencją,
• przestrzega wszelkich postanowień prawa szkolnego,
• bierze udział w konkursach, olimpiadach przedmiotowych i zawodach sportowych,
• reprezentuje szkołę w mieście i regionie,
• pełni funkcje w samorządzie uczniowskim,
• czynnie uczestniczy w przygotowywaniu imprez klasowych lub ogólnoszkolnych,
• jest taktowny, życzliwy, prezentuje wysoką kulturę słowa,
• jest stosownie ubrany i dba o swój wygląd,
• dotrzymuje ustalonych terminów,
• szanuje prawa innych,
• nie ma żadnych nałogów i uzależnień,
• rozwija własne zainteresowania i uzdolnienia,
b) bardzo dobre zachowanie – otrzymuje uczeń, który:
• wykazuje się bardzo dobrą frekwencją,
• przestrzega wszelkich postanowień prawa szkolnego,
• bierze udział w konkursach, olimpiadach przedmiotowych i zawodach sportowych,
• uczestniczy w pracach samorządu uczniowskiego,
• dba o kulturę słowa,
• z własnej inicjatywy dba o czystość i estetykę szkoły,
• rozwija własne zainteresowania i uzdolnienia,
• szanuje prawa innych,
c) dobre zachowanie – otrzymuje uczeń, który :
• wykazuje się dobrą frekwencją,
• przestrzega wszelkich postanowień prawa szkolnego,
• jest uczciwy, sumienny, dobrze wywiązuje się z podjętych zadań,
• nie ulega nałogom, dba o kulturę słowa,
• z szacunkiem odnosi się do wszystkich członków społeczności szkolnej,
• dba o czystość i estetykę szkoły,
• zauważa swe błędy i potrafi z własnej inicjatywy je naprawić,
• szanuje prawa innych,
d) poprawne zachowanie – otrzymuje uczeń, który :
• wykazuje się zadowalającą frekwencją,
• przestrzega na ogół postanowień prawa szkolnego,
• czasami nie dotrzymuje ustalonych terminów, niezbyt starannie wykonuje powierzone mu prace,
• nie angażuje się w życie klasy, szkoły, środowiska,
• nie jest zainteresowany własnym rozwojem i uzyskiwaniem pozytywnych wyników w nauce,
• czasami zachowuje się nietaktownie i niekulturalnie,
• nie poczuwa się do winy za wykroczenia regulaminowe,
• nie dostrzega potrzeby niesienia pomocy innym,
e) nieodpowiednie zachowanie – otrzymuje uczeń, który :
• narusza postanowienia Statutu Szkoły i innych szkolnych regulaminów,
• uchyla się od obowiązku szkolnego opuszczając powyżej 40 godzin nieusprawiedliwionych w semestrze
• ma szkodliwy wpływ na społeczność uczniowską,
• ma nieodpowiedni stosunek do nauki,
• jest nietaktowny, utrudnia prowadzenie zajęć,
• jest niekoleżeński, nietolerancyjny, niekulturalny,
• nie dotrzymuje ustalonych terminów, nie wykonuje powierzonych mu prac i zadań,
• nie szanuje mienia swojego i innych,
• zdarza mu się odnosić z lekceważeniem do uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły,
f) naganne zachowanie – otrzymuje uczeń, który:
• wchodzi w kolizję z prawem,
• świadomie lekceważy i narusza postanowienia prawa szkolnego,
• jest agresywny i wulgarny,
• nie przestrzega zakazu palenia tytoniu i spożywania alkoholu albo przyjmuje narkotyki lub je rozprowadza,
• świadomie stwarza zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia innych,
• rozmyślnie niszczy mienie szkolne, publiczne lub prywatne,
• przywłaszcza sobie cudzą własność,
• narusza godność i nietykalność innych osób,
• agresywnie reaguje na uwagi i działania wychowawcze osób dorosłych,
• uchyla się od obowiązku szkolnego, opuszczając powyżej 50 godzin nieusprawiedliwionych w semestrze

10. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania
jest ostateczna, z zastrzeżeniem pkt. 9f.

11. Terminy powiadamiania uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów)
o przewidywanych ocenach:
a. na co najmniej 7 dni przed śródrocznym i rocznym (semestralnym)
klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej poszczególni nauczyciele
są zobowiązani poinformować ucznia ustnie o przewidywanych ocenach
klasyfikacyjnych,
b. na co najmniej 4 tygodnie przed śródrocznym i rocznym (semestralnym)
klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej, poszczególni
nauczyciele są zobowiązani poinformować uczniów lub ich rodziców
(prawnych opiekunów) o przewidywanych ocenach niedostatecznych.
Informację tę należy przekazać w formie ustnej w trakcie lekcji lub zebrań
z rodzicami, a w szczególnych przypadkach w formie pisemnej.

12. Procedura wyznaczenia i przeprowadzenia egzaminów klasyfikacyjnych:
a. uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć
edukacyjnych, jeżeli jest brak podstaw do ustalenia śródrocznej, rocznej
(semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na
zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te
zajęcia w szkolnym planie nauczania,
b. egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
- egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
c. w przypadku, gdy uczeń jest nieklasyfikowany z powodu nieobecności usprawiedliwionej lub gdy realizował, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny tok nauki, może składać egzamin klasyfikacyjny:
- termin egzaminu ustala Dyrektor w porozumieniu z uczniem lub jego rodzicami (prawnymi opiekunami),
- zakres treści programowych objętych egzaminem określa nauczyciel przedmiotu,
- egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności Dyrektora Szkoły i nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych,
- w czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice (prawni opiekunowie) ucznia,
- ocena uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna,
- z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:
– imiona i nazwiska nauczycieli wchodzących w skład komisji,
– termin egzaminu,
– zadania egzaminacyjne,
– wynik egzaminu oraz uzyskane oceny;
do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia,
d. w przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”,
e. uzyskana w wyniku egzaminu niedostateczna roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego,
f. w przypadku, gdy uczeń nie został sklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności, egzamin klasyfikacyjny może wyznaczyć wyłącznie Rada Pedagogiczna w drodze uchwały, na umotywowaną pisemną prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) oraz po zasięgnięciu opinii wychowawcy i nauczyciela przedmiotu,
g. egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły, w skład komisji wchodzą:
1. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako przewodniczący
komisji,
2. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne,
h .egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą oraz uczeń, który przechodzi z innej szkoły :
- egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, który spełnia obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą, nie obejmuje obowiązkowych zajęć
edukacyjnych: technika, plastyka, muzyka i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych; uczniowi takiemu nie ustala się oceny zachowania,
- termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami),
- przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia,
- egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą, w skład komisji wchodzą:
1. Dyrektor Szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji,
2. nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany ten egzamin.
- w czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice (prawni opiekunowie) ucznia,
- z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający
w szczególności:
– nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;
– imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
– termin egzaminu klasyfikacyjnego;
– imię i nazwisko ucznia;
– zadania egzaminacyjne;
– ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia,
i. przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem spełniającym warunek nauki poza szkołą, przechodzącym z innej szkoły oraz jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może przystąpić do egzaminów klasyfikacyjnych w ciągu jednego dnia.

13. Procedura wyznaczania i przeprowadzania egzaminów poprawkowych:
a. uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej (semestralnej) uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć,
b. egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej,
c. egzamin poprawkowy z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
d. zakres treści programowych objętych egzaminem określa nauczyciel i przekazuje uczniowi na piśmie najpóźniej w dniu zakończenia rocznych (semestralnych) zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
e. termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich,
f. egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły; w skład komisji wchodzą:
- Dyrektor Szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji,
- nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; nauczyciel ten może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własna prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. Dyrektor Szkoły powołuje wtedy jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
- nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne,
g. pytania egzaminacyjne do egzaminu poprawkowego opracowuje egzaminator
i przedkłada je przewodniczącemu komisji najpóźniej 7 dni przed egzaminem.
Przygotowanie, przekazanie i przechowywanie pytań odbywać się musi z zachowaniem zasady poufności,
h. ocenę z egzaminu ustala komisja egzaminacyjna. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna,
i . z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający:
– nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;
– imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
– termin egzaminu poprawkowego;
– imię i nazwisko ucznia;
– zadania egzaminacyjne;
– ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia,
j. uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może do niego przystąpić w terminie dodatkowym, wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły, nie później niż do końca września. Pisemną prośbę o wyznaczenie terminu dodatkowego wraz z określeniem przyczyn nieobecności składa uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) do Dyrektora Szkoły,
k. uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji (nie kończy szkoły) i powtarza klasę,
l. uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej (semestrze programowo wyższym),
ł. w sprawach dotyczących egzaminu poprawkowego nie objętych powyższymi ustaleniami stosuje się właściwe ustalenia zawarte w Rozporządzeniu.

14. Terminarz klasyfikowania i promowania:
a. klasyfikowanie śródroczne przeprowadza się jeden raz w ciągu roku szkolnego, po pierwszym semestrze, który kończy się przed feriami zimowymi,
b. oceny śródroczne i roczne (semestralne), wystawione przez nauczycieli zgodnie z trybem ich ustalania są ostateczne, informację o przewidywanych ocenach rocznych podają uczniom nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a za ich pośrednictwem rodzicom uczniów (prawnym opiekunom), co najmniej na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej,
c. termin egzaminów klasyfikacyjnych wyznacza Dyrektor Szkoły,
d. egzaminy poprawkowe odbywają się w ostatnim tygodniu ferii letnich,
e. usprawiedliwiona nieobecność ucznia na egzaminie poprawkowym lub klasyfikacyjnym wymaga udokumentowania. Decyzję o wyznaczeniu powtórnego egzaminu podejmuje Dyrektor Szkoły po konsultacji z członkami komisji egzaminacyjnej i wychowawcą ucznia.

15. Procedura wnoszenia zastrzeżeń do rocznych ocen klasyfikacyjnych:
a. uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić do Dyrektora Szkoły pisemne zastrzeżenia, jeżeli uznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny,
b. zastrzeżenia zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych,
c. w przypadku uznania zasadności zgłoszonego zastrzeżenia Dyrektor Szkoły powołuje komisję:
- do przeprowadzenia sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia w formie pisemnej i ustnej, w celu ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z danych zajęć edukacyjnych, w terminie uzgodnionym z uczniem lub rodzicami (prawnymi opiekunami), jednak nie później niż 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń,
- do ustalenia rocznej oceny zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji,
d. w skład komisji wchodzą:
- Dyrektor Szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji;
- nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
- nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne;
- nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor Szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z Dyrektorem tej szkoły
e. w skład komisji wchodzą:
- Dyrektor Szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako
przewodniczący komisji,
- wychowawca klasy,
- wskazany przez Dyrektora Szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,
- pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole,
- psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole,
- przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
f. komisja ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Ocena jest ustalana w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
g. z posiedzenia komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
– imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
– termin posiedzenia komisji;
– imię i nazwisko ucznia;
– wynik głosowania;
– ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem.
h. ustalona przez komisję roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego,
i. Ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia sporządza się protokół, zawierający w szczególności:
- nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian;
- imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
- termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności;
- imię i nazwisko ucznia;
- zadania sprawdzające;
- ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
j. do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego
k. Protokoły stanowią załączniki do arkusza ocen ucznia.

l. uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły,

ROZDZIAŁ VIII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące „ MEDICAL” używa okrągłych pieczęci urzędowych według wzoru określonego przepisami prawa
2. Szkoła posługuje się pieczątką podłużną z nazwą i adresem Szkoły.
3. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Szkoła prowadzi gospodarkę finansową określoną w odrębnych przepisach.
5. Szkoła finansowana jest:
a. ze środków organu prowadzącego
b. z wnoszonego przez uczniów czesnego,
c. darowizn od osób fizycznych i prawnych,
d. dotacji, subwencji i odpisów podatkowych,
e. innych źródeł.
6. W sprawach nie uregulowanych Statutem mają zastosowanie postanowienia dotyczące szkół niepublicznych zawarte w ustawie o systemie oświaty.
7. Podstawę prawną Statutu stanowią:
a. Prawo oświatowe Dz. U. 2018.996 z dn. 24.05.2018 r.
b. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. Nr 61, poz. 624 z 2001 r. ze zmianami),
c. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. poz. 843) zwane dalej Rozporządzeniem.
d. Uchwała Rady Pedagogicznej z dnia 22 stycznia 2019 r.
8. Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem 1września 2019 r.

Statut zatwierdził